Rozkład Medytacji / Schedule of Meditations / Il Piano delle Nostre Meditazioni

Standard

 

Celem naszej grupy “Universal Support Group” jest stworzenie duchowej synergii ukierunkowanej na poprawę ogólnie rozumianego dobrobytu (duchowego, psychologicznego i materialnego), wśród uczestników grupy jak i osób nie związanych bezpośrednio z gupą. Naszą metodą jest medytacja docelowa. Każdy może stosować ten typ medytacji z myślą o sobie.

The goal of our “Universal Support Group” is to create spiritual synergy directed to improving of generally understood well being (spiritual, psychological or material) among participants as well as people not directly connected to our group. We use the intentional meditation in our process. Anyone can use this type of mediation for her/himself at any time.

Lo scopo del nostro gruppo (Gruppo di Reciproco Supporto Universale) sta nel creare la sinergia indirizzata/dedicata al generalmente concepito (capito) benessere (sotto tutti i punti di vista), cioè benessere spirituale, psichico e materiale) tra tutti i partecipanti del gruppo o chiunque altro – non necessariamente direttamente connesso con il gruppo. Ricordiamoci che la nostra preghiera – richiesta e’ per il BENNESSERE (e questo include tutti gli aspetti della nostra vita). Possiamo anche usare la meditazione per noi stessi, pregando per benessere e non per la guarigione!

2018: Listen to Your Heart / 2018: Ascolta il Tuo Cuore/ 2018: Słuchaj Swego Serca

LTYH

Rozkład Medytacji / Schedule of Meditations / Il Piano delle Nostre Meditazioni:

Zegar Swiatowy/ World Clock/ Orologio Mondiale

Niedziela / Sunday / Domenica 11/02/2018

 1. Lucyna Kuliczkowska – Wrocław, Polska/Poland/Polonia; 21:00 Europa; 14:00 USA (Central)
 2. Longina Kudła – Smardy Górne, Polska/Poland/Polonia; 21:10 Europa; 14:10 USA (Central);
 3. Ray Cox – Hot Springs, Arkansas, USA; 21:20 Europa; 14:20 USA (Central)
 4. Marco Landi Kudla – Fort Worth, Texas, USA; 21:30 Europa; 14:30 USA (Central)

Poniedzialek / Monday / Lunedi’ 12/02/2018

 1. Andrew Manda – Laguna Woods, California USA; 21:00 Europa; 14:00 USA (Central);
 2. Bogusław Senczuk- Bytom, Poland/Polska/Polonia; 21:10 Europa; 14:10 USA (Central)
 3. Krystyna Madej – Wrocław, Polska/Poland/Polonia 21:20 Europa; 14:20 USA (Central)
 4. Hanna Kudla – Fort Worth, Texas USA/Polska/Polonia;  21:30 Europa; 14:30 USA (Central)

Wtorek / Tuesday /  Martedi’  13/02/2018 

 1. Zbyszek Madej – Wrocław, Polska/Poland/Polonia 21:00 Europa; 14:00 USA (Central)
 2. Czeslawa Manda – Laguna Woods, California, USA ;  21:10 Europa; 14:10 USA (Central)
 3. Leszek Kudla – Fort Worth, Texas, USA; 21:20 Europa;  14:20 USA (Central)
 4. Marco Landi Kudla – Fort Worth, Texas, USA; 21:30 Europa; 14:30 USA (Central)

 

Medytacja: UWAGA: “Boski Twórco” w pierwszaej linii może być zastąpione wersją odpowiadającą medytującemu, np. Stwórco Wszechświata, Naczelny Architekcie Wszechświata, Siło Najwyższa, i.t.p. Podobnie, “Ojcze Nasz”, może być zastąpione w wersji krótkiej

Medytacja jest formą rozmowy sam na sam ze Stwórcą. Nasza medytacja nie jest i nie zamierza zastąpić modlitw przepisanych przez zorganizowane religie. Modlitwy religijne są wyłączną sprawą uczestników

Przed medytacją zalecane jest ćwiczenie oddechowe trwające pięć minut. Ze stopami spoczywającymi na podłodze/Ziemi należy usiąść wygodnie na kanapie lub fotelu. Zamknąć oczy i głeboko wciągnąć powietrze przez nos licząc do siedmiu. Zatrzymać oddech licząc do siedmiu. Powietrze wypuścić przez usta licząc do siedmiu. Zatrzymać oddech licząc do siedmiu. Powtórzyć w sumie siedem razy.

“Boski Twórco, Ojcze, Matko, Synu jako Jedność… Jeżeli ja, moja rodzina, krewni i przodkowie obrazili Ciebie, Twoją rodzinę, krewnych lub przodków w myślach, Słowach, uczynkach czy celowych działaniach od początku Naszego stworzenia do chwili obecnej, Prosimy Ciebie o Twoje przebaczenie. Niech Twoje przebaczenie wymyje, oczyści, uwolni, Odetnie wszystkie negatywne pamięci, Wspomnienia, zablokowania, energie i wibracje I przeobrazi te niechciane energie w najczystsze swiatło… I tak się stało.”

Krótka wersja (równie efektywna):

“Ojcze Nasz, przepraszam za cokolwiek i za wszystko co jest we mnie, co powoduje jakiekolwiek problemy u (wstaw nazwisko i adres) . Proszę Wybacz mi. Dziekuję Ci i Kocham Cię Ojcze Nasz.”

English:

Meditation: (ATTENTION: Divine Creator below may be substituted by the deity of your choice that conforms your religious views.) Meditation is a form of “face to face” conversation with Divine Creator, and is not intended in any way to substitute or replace prayers prescribed by organized religions. Religious prayers are sole matters of the participants. It is recommended that before meditation a breathing exercise is performed. With the feet resting on the floor/Earth, sit comfortably in a chair or sofa. Close your eyes. Take a deep breath through the nose  while counting to seven. Hold the breath while counting to seven. Exhale through the mouth while counting to seven. Hold the breath while counting to seven. Repeat six more times for the total of seven breaths.

There is a very powerful prayer that Ho’oponopono practitioners say. This prayer is called Mornah’s prayer; you simply recite it. Anyone can use their own prayers, instead.

Long version:

“Divine Creator, father, mother, son as one … If I, my family, relatives and ancestors have offended you, your family, relatives and ancestors in thoughts, words, deeds and actions from the beginning of our creation to the present, we ask your forgiveness … Let this cleanse, purify, release, cut all the negative memories, blocks, energies and vibrations and transmute these unwanted energies to pure light … And it is done.”

Short version (equally effective):

Divine Creator, for the highest good of (State First + Last name and address of the person you are praying for ). “I’m sorry” , “Please forgive me” ,”I love you” and “Thank you.”

Italiano

Meditazione: (Attenzione: La prima linea può essere sostituita con la versione checorrisponde di più a chi medita, per esempio: L’Architetto Superiore dell’Universo, Il Creatore del Mondo, Forza Maggiore, o semplicemente: Padre Nostro…. )

DIO, Se io, la mia famiglia, gli antenati ti hanno offeso dall’inizio del nostro mondo fino a questo momento, con parole, pensieri o azioni – Ti preghiamo di perdonarci. Che il Tuo perdono pulisca tutti i ricordi negativi, blocchi di energia o vibrazione e trasformi quelle non volute energie in una luce più limpida e chiara…Cosi sia’.

La versione breve: “Padre Nostro” Ti chiedo scusa per tutto quanto c’e’ in me e che provoca dei problemi in (il nome ed indirizzo della persona). Mi dispiace. Perdona mi. Grazie. Ti amo Padre Nostro.

Advertisements